Xây dựng mối quan hệ

Tại sao người chăm chỉ mãi không thành công ?

Nếu như mình tự làm mọi việc vì, mọi thứ sẽ được hoạt động theo ngôn ngữ của mình.